ජ්යෙෂ්ඨ අලි ජනතාව ඊ-වාණිජ්යය ක්ෂේත්රයේ පැහැදිලි කිරීමට ආරාධනා කරන ලදී

මෙම අලිබබා වේදිකාව මත සමාගමේ ප්රවර්ධන ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා, මැයි 24, 2018 දින, ජ්යෙෂ්ඨ අලි ජනතාව ඊ-වාණිජ්යය ක්ෂේත්රය සහ අලිබබා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින තත්වය පැහැදිලි කිරීම පිනිස ආරාධනා කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට විශාල සේවක 'ඊ-වාණිජ්යය දැනුවත් වැඩි දියුණු හා සමාගම සංවර්ධන කළ ක්රමානුකූලව ඉවත් ඉලක්කය, හා අනාගතයේ දී එවැනි ඉගෙනුම් කටයුතු බොහෝ විට පැවැත්වේ

DSC08943DSC08963IMG_3044


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-08-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!